Celem działania Towarzystwa jest:
1) krzewienie wiedzy o Opolu,
2) ożywianie życia kulturalnego w mieście,
3) popularyzowanie piękna zabytków Opola,
4) pielęgnowanie izb i miejsc pamięci o Karolu Musiole,
5) podtrzymywanie  tradycji  narodowej,  pielęgnowanie  polskości  oraz  rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
6) ochrona dóbr kultury i tradycji,
7) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
8) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

Sposoby realizacji celów.
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1) opiekę nad zabytkami, pamiątkami historycznymi i kulturalnymi,
2) inicjowanie i popieranie akcji wydawniczej, propagującej piękno Opola,
3) współpracę przy organizacji Festiwalu Polskiej Piosenki i innych imprez,
4) nawiązywanie współpracy z podobnymi towarzystwami z innych miast,
5) prowadzenie  działalności  kulturalno-oświatowej,  w  tym  m.in.  w  Klubie  TPO „U Papy Musioła”,
6) wydawanie własnych wydawnictw i pamiątek regionalnych,
7) współdziałanie z władzami samorządowymi Opola w zakresie realizacji przyjętych  kierunków rozwoju miasta,
8) współdziałanie z władzami samorządowymi m. Opola w rozwiązywaniu problemów społecznych m. Opola, w tym dotyczących dzieci, młodzieży i seniorów,
9) gromadzenie  i  właściwe  wykorzystywanie  środków  rzeczowych  i  finansowych, pochodzących z darów od osób fizycznych i prawnych,
10) organizowanie  zespołów  inicjatyw  obywatelskich  i  klubów  zainteresowań  z  wiązanych z miastem Opole — przy Towarzystwie Przyjaciół Opola.